کارفرما تاریخ تحویل/ نصب تعداد خریداری شده نوع کوره/ محفظه احتراق مدل شعله‌بین
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 1393 5 عدد کوره گندله سازی UV Flame Detector
کارفرما تاریخ تحویل/ نصب تعداد خریداری شده نوع کوره/ محفظه احتراق مدل شعله‌بین
نیروگاه برق حرارتی شهید رجایی قزوین 1396 40 عدد بخار

AFDL-1957

AFDL-2540

 کارفرما تاریخ تحویل/ نصب تعداد خریداری شده نوع کوره/ محفظه احتراق مدل شعله‌بین
شرکت پتروشیمی خراسان 1398 44 عدد بخار AFDL-1957
 کارفرما تاریخ تحویل/ نصب تعداد خریداری شده نوع کوره/ محفظه احتراق مدل شعله‌بین
پتروشیمی مبین عسلویه 1399 45 عدد بخار AFDL-1957
 کارفرما تاریخ تحویل/ نصب تعداد خریداری شده نوع کوره/ محفظه احتراق مدل شعله‌بین
نیروگاه سهند بناب 1398 26 عدد بخار UICFD-19250
 کارفرما تاریخ تحویل/ نصب تعداد خریداری شده نوع کوره/ محفظه احتراق مدل شعله‌بین
نیروگاه برق حرارتی شهید رجایی قزوین 1400 2 عدد توربین گازی واحد سیکل ترکیبی AFDF-1957
 کارفرما تاریخ تحویل/ نصب تعداد خریداری شده نوع کوره/ محفظه احتراق مدل شعله‌بین
نیروگاه برق حرارتی شهید رجایی قزوین 1401 6 عدد توربین گازی واحد سیکل ترکیبی AFDF-25110
کارفرما تاریخ تحویل/ نصب تعداد خریداری شده نوع کوره/ محفظه احتراق مدل شعله‌بین
شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا – توگا 1400 26 عدد گازی AFDF-1957-N1Ex
کارفرما تاریخ تحویل/ نصب تعداد خریداری شده نوع کوره/ محفظه احتراق مدل شعله‌بین
شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا – مکو 1401-1402 40 عدد گازی کارت الکترونیک
 کارفرما تاریخ تحویل/ نصب تعداد خریداری شده نوع کوره/ محفظه احتراق مدل شعله‌بین
  نیروگاه شهید محمد منتظری 1402 1 عدد بخار (بویلر) AFDL-2540